IronPlanet Terms and Conditions

Data ostatniej aktualizacji: 22 stycznia 2018 r.

Polityka Gwarancji IronClad

Firma IronPlanet przygotowała Gwarancję IronClad Assurance®, aby poinformować Państwa o naszej polityce i procedurach dotyczących Sprzętu, który przeszedł inspekcję IronPlanet i otrzymał certyfikację IronClad Assurance. Wszelkie sprawy odnoszące się do IronClad Assurance regulują warunki tej Gwarancji IronClad Assurance oraz Warunki dotyczące Kupującego (dostępne pod adresem http://www.ironplanet.com/pop/terms_page.jsp?noh1=yes&kwtag=footer) obowiązujące DoD danego zakupu Sprzętu.


Opis. Jeśli wskazuje na to ikona certyfikatu inspekcji IronClad Assurance® lub Gwarancja 100%, w oknie aukcji Sprzętu, oznacza to, iż dokonano ogólnej inspekcji stanu („Inspekcja”) Sprzętu oraz sporządzono raport z inspekcji („Raport z inspekcji”), który zawiera ocenę, komentarze i zdjęcia różnych elementów Sprzętu. Raporty z inspekcji Iron Planet sporządzane są jedynie w celu doniesienia o wizualnym stanie głównych systemów Sprzętu i przystawek w dniu inspekcji i nie zawierają testów obciążenia czy kopania/podnoszenia. Inspekcje IronPlanet NIE mają na celu wykrycia ukrytych lub niewidocznych defektów lub cech, które mogłyby zostać wykryte jedynie po rozłożeniu Sprzętu lub w wyniku zastosowania sprzętu lub technik diagnostycznych. W żadnym przypadku IronPlanet nie ponosi odpowiedzialności za wykrycie tych czy jakichkolwiek innych defektów. Raport z inspekcji pozostaje wyłączną własnością firmy IronPlanet i jest przeznaczony jedynie do Państwa osobistego użytku. Nie wolno go udostępniać, publikować, sprzedawać, powielać lub rozpowszechniać w inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody ze strony IronPlanet.

Gwarancja IronClad. Zgodnie z inspekcją IronClad, jeśli wykryją Państwo, iż w znaczącym zakresie część Sprzętu zakupiona przez Państwa nie jest w stanie opisanym w Raporcie Inspekcji i nie minął jeszcze Dozwolony Okres Roszczeniowy określony poniżej, mogą Państwo skontaktować się z Działem Obsługi Klienta IronPlanet i złożyć na piśmie wniosek sporu roszczeniowego („Spór Roszczeniowy”). Aby mógł zostać wzięty pod uwagę, musi zostać (a) złożony na piśmie (b) przed upływem Dozwolonego Okresu Roszczeniowego, (c) zostać dostarczony do IronPlanet jak opisano poniżej oraz musi (d) spełniać warunki sporu roszczeniowego wyszczególnione poniżej. Od każdej kwoty odszkodowania ustalonej w drodze porozumienia w Sporze Roszczeniowym zostanie odliczona kwota 750 w walucie określonej w aukcji.

Dozwolony okres roszczeniowy. Aby Roszczenie zostało rozpatrzone bez konieczności uiszczenia kary, należy przejrzeć Sprzęt oraz złożyć Wniosek Roszczeniowy przed pierwszym wystąpieniem któregokolwiek z poniższych:

 • Upływ Czasu - Jedenaście (11) dni roboczych od daty sprzedaży.
 • Sprzęt Samojezdny (np. pojazdy lub przedmioty samojezdne) - W czasie gdy Sprzęt opuszcza punkt odbioru w lokacji DoD Sprzętu Sprzedającego. Zachęca się do dokładnych oględzin Sprzętu przed usunięciem go z tej lokacji.
 • Przewożony przez instytucję publiczną - Sprzęt dostarczony do (a) wyznaczonej przez Kupującego lokacji w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie DoD Sprzętu kupionego w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie lub (b) do wyznaczonej przez Kupującego lokacji w państwie członkowskim Unii Europejskiej , Szwajcarii i Norwegii DoD Sprzętu sprzedanego w tych krajach podlega powyższym warunkom Upływu Czasu.
 • Eksport - Moment, w którym Sprzęt opuszcza właściwy portu wysyłki, jeśli Sprzęt ma zostać dostarczony poza granice kraju jego lokalizacji, podlega powyższym postanowieniom dot. przewożenia przez instytucję publiczną DoD Sprzętu zlokalizowanego w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
 • Rozmontowanie - Moment gdy Państwo lub Państwa agent lub przedstawiciel rozpoczyna rozmontowywanie Sprzętu z jego stanu "podczas inspekcji", włączając w to demontaż celem transportu.

Wniosek Roszczeniowy zostanie rozpatrzony, oraz będzie podlegał karze grzywny (równej 50% wartości końcowej kwoty rozstrzygnięcia sporu) jeśli roszczenie zostanie złożone po wystąpieniu któregokolwiek z wymienionych powyżej warunków ale przed dwudziestym pierwszym (21.) dniem roboczym licząc od dnia sprzedaży. Mogą Państwo zrzec się jakiejkolwiek rekompensaty i odsprzedać zakupiony towar na aukcji IronPlanet na koszt kwoty nieobjętej ubezpieczeniem (750.00 USD/CAD/EUR) (Sprzęt musi być zlokalizowany w kraju, z którego IronPlanet może prowadzić sprzedaż oraz muszą zostać spełnione wszystkie Warunki Sporów Roszczeniowych wymienione poniżej).

Jakikolwiek Wniosek Roszczeniowy złożony po dwudziestym pierwszym (21.) dniu roboczym nie zostanie rozpatrzony, czy to z zastosowaniem kary grzywny, czy bez niej. W momencie Eksportu oraz/lub Rozmontowania sprzętu (zdefiniowanego powyżej) tracą Państwo prawo do przedstawienia jakiegokolwiek nierozstrzygniętego Roszczenia odnośnie do Sprzętu. Żadne Roszczenie nie zostanie również rozpatrzone w przyszłości, czy to z zastosowaniem kary grzywny czy bez niej (chyba że IronPlanet dostarczy swoją pisemną zgodę). Mogą Państwo odsprzedać zakupiony towar na aukcji IronPlanet na koszt kwoty nieobjętej ubezpieczeniem (750.00 USD/CAD/EUR) (Sprzęt musi być zlokalizowany w kraju, z którego IronPlanet może prowadzić sprzedaż oraz muszą zostać spełnione wszystkie Warunki Sporów Roszczeniowych wymienione poniżej).

Warunki Sporów. Spory Roszczeniowe podlegają następującym warunkom:

 • Otrzymanie pełnej płatności Opłaty Transakcyjnej, Ostatecznej Ceny Sprzedaży oraz opłacenie wszystkich odnośnych podatków
 • W celu rozpatrzenia lub sprawdzenia Wniosku roszczeniowego IronPlanet może zwrócić się o dostarczenie dodatkowych dokumentów. Wszystkie wnioskowane dokumenty powinny zostać dostarczone w ciągu dwóch (2) dni roboczych licząc od daty wysłania pierwszej prośby w tym zakresie przez IronPlanet. Wnioskowane dokumenty dostarczone po dwóch (2) dniach roboczych będą podlegać późniejszemu rozpatrzeniu, karze grzywny za opóźnienie (nieprzekraczającej 750 w walucie określonej w aukcji), roszczenie może też zostać odrzucone.
 • Roszczenia Sporne dotyczące sprzętu eksportowanego muszą zostać zainicjowane przed eksportem.
 • Własność Sprzętu nie będzie przenoszona na innego Kupującego.
 • Sprzęt musi być dostępny do natychmiastowej ponownej inspekcji przez IronPlanet, na prośbę firmy.
 • Do momentu rozwiązania Sporu Roszczeniowego, Sprzęt nie może być używany, wynajmowany lub przekazywany na licencji i zmiany w stanie Sprzętu takie jak naprawy lub demontaż nie mogą być wykonywane. Prócz powyższego, zezwala się na przemieszczanie sprzętu na terenie parku, załadunek/rozładunek Sprzętu i pracę na sprzęcie celem weryfikacji stanu stwierdzonego przez inspekcję po otrzymaniu Sprzętu; pod warunkiem, że tego rodzaju czynności nie przekroczą użytkowania przez: (a) trzy (3) godziny lub (b) pięć (5) mil przebiegu, w stosunku do wartości wspomnianej w Raporcie Inspekcji.
 • IronPlanet nie bierze odpowiedzialności za przypadkowe zniszczenia, które nie wpływają negatywnie na standardowe funkcjonowanie Sprzętu lub nie wpływają istotnie na wartość Sprzętu.
 • IronPlanet nie bierze odpowiedzialności za Spory Roszczeniowe złożone w wyniku zmian w stanie Sprzętu wynikających z wystawienia na działanie żywiołów, włączając w to uszkodzenia w transporcie. Firma IronPlanet nie będzie, m.in. odpowiedzialna za niesprawne Elektryczne Moduły Kontroli systemów lub komponentów, elektroniczne wyświetlacze lub części podlegające zużyciu (np. akumulatory, płyny, światła, paski, opony, hamulce, żarówki, rozruszniki, alternatory, Freon i filtry).
 • Jedynie znaczne niedokładności w przedmiocie spraw zgłoszonych w Raporcie Inspekcji są brane pod uwagę. Dodatkowo do przedmiotów nie mogących być stwierdzonymi w czasie ogólnych oględzin, konkretne okoliczności nie są brane pod uwagę (a) cechy, które mogą zostać zidentyfikowane jedynie przez pracę na maszynie na miejscu pracy lub pod obciążeniem (np. kopanie, ciągnięcie, podnoszenie, itd.); (b) praca na maszynie z zastosowaniem pełnej wartości prędkości wymaganych do oceny wszystkich biegów do przodu i wstecz; (c) zamiana lub zakładanie na maszynę przystawek; (d) rozmontowanie; (e) użycie diagnostycznego lub testowego sprzętu w celu oceny charakterystyk takich jak ciśnienie w silniku; i (f) układy elektryczne, hydrauliczne, wszelkie wycieki (włączając płyny i opony) oraz (g) uszkodzenia kosmetyczne, które nie wpływają na osiągi i standardowe funkcjonowanie Sprzętu.
 • IronPlanet stara się dokładnie opisać Sprzęt używając terminów wspólnych DoD specjalności. Jednakże, Sprzęt i opcje, i przystawki mogą być nazywane różnymi terminami w różnych częściach kraju. Proszę odnieść się do zdjęć zawartych w Raporcie Inspekcji w celu wyjaśnienia charakterystyk Sprzętu. IronPlanet nie jest odpowiedzialne za błędną interpretację lub przeoczenie popełnione przez Państwa.
 • Jeśli to możliwe, rok modelowy, marka i model są spisywane bezpośrednio z tabliczki znamionowej. Jeśli dane te są niedostępne, IronPlanet dokłada wszelkich starań, aby ustalić rok modelowy, markę oraz model przy użyciu powszechnie akceptowanych materiałów pomocniczych opartych na numerze seryjnym. IronPlanet nie ponosi odpowiedzialności za sprzeczne dane dotyczące roku modelowego, marki i modelu pochodzące z innych źródeł dostępnych na rynku. IronPlanet nie ponosi odpowiedzialności za sprzeczności dotyczące roku modelowego i roku produkcji w ramach jakiejkolwiek marki sprzętu.
 • Stan widoczny na zdjęciach Raportu Inspekcji (włączając pełnowymiarowe obrazy widoczne przez przybliżenie), nawet jeśli nie są konkretnie wspomniane w opisie Raportu Inspekcji, nie są brane pod uwagę.
 • IronPlanet nie bierze odpowiedzialności za instrukcje obsługi i kluczyki do Sprzętu
 • Testy układu napędowego są przeprowadzane jedynie przy niskiej prędkości, na ograniczonej, płaskiej przestrzeni i bez ładunku. Niemożliwe jest pełne sprawdzenie mechanizmu różnicowego, przekładni zmiany biegów oraz działania wszystkich osi napędowych. Inspektor przeprowadzający badanie nasłuchuje, czy pojazd nie wydaje nieprawidłowych dźwięków, obserwuje, czy nie pojawiają się wycieki i spisuje fizyczne uszkodzenia.
 • Szacowany koszt całkowity naprawy przedmiotów uznanych w Sporze Roszczeniowym musi przekraczać 750 w walucie określonej w aukcji, która to suma nie jest pokryta przez ubezpieczenie i zostanie odliczona od kwoty odszkodowania w przypadku porozumienia w Sporze roszczeniowym.
 • Roszczenia dotyczące sprzętu o cenie sprzedaży niższej niż 750 w walucie określonej w aukcji nie będą rozpatrywane.

Rozpatrywanie Sporów Roszczeniowych ws. Sprzętu. IronPlanet jest całkowicie odpowiedzialne za badanie i rozpatrywanie wszelkich Sporów Roszczeniowych. Wszelkie postanowienia IronPlanet są ostateczne. W przypadku zwrotu na rzecz Kupującego odnośnie Sporu Roszczeniowego, IronPlanet przekaże wszelkie środki w sposób, w jaki Kupujący przekazał zapłatę (t.j. przelewem na konto Kupującego lub zwrotem an kartę kredytową Kupującego).


Wszelkie roszczenia sporne w stosunku do IronPlanet, Inc., GovPlanet, TruckPlanet, IronPlanet Canada Ltd., Ritchie Bros. Auctioneers (America) Inc., Ritchie Bros. Auctioneers (Canada) Ltd., Ritchie Bros. Auctioneers de Mexico S. de R.L., or Ritchie Bros. Auctioneers Pty Ltd. należy kierować na piśmie i przesyłać drogą mailową na adres customercare@ritchiebros.com. Wszelkie roszczenia sporne w stosunku do IronPlanet Limited, IronPlanet UK Limited, Ritchie Bros. Auctioneers GmbH, Ritchie Bros. Auctioneers France SAS, Ritchie Bros. Auctioneers (UK) Limited, Ritchie Bros. Auctioneers B.V., Ritchie Bros. Auctioneers (Spain) SLU, Ritchie Bros. Auctioneers S.r.l., or Ritchie Bros. Auctioneers (ME) Limited należy kierować na piśmie i przesyłać drogą mailową na adres eucustomercare@ritchiebros.com.