IronPlanet Terms and Conditions

Data ostatniej aktualizacji: 15 czerwiec 2016

REGULAMIN I WARUNKI DOT. NADWYŻEK ZASOBÓW

Niniejszy Regulamin i Warunki dot. Nadwyżek Zasobów odnoszą się do sprzedaży nadających się do użytku nadwyżek zasobów na potrzeby Służby Rozporządzania Zasobami Agencji Zaopatrzenia Obronnego Stanów Zjednoczonych („DLA” - Defense Logistics Agency), innych agencji Rządu Stanów Zjednoczonych i ich Podwykonawców (łącznie zwanych „Rząd Stanów Zjednoczonych”) oraz na potrzeby innych osób i organizacji sprzedających przedmioty, zgodnie z naszymi ofertami sprzedaży Służby Rozporządzania Zasobami DLA.

Ostatni przegląd Regulaminu i Warunków dot. Nadwyżek Zasobów miał miejsce 15 czerwca 2016.

1.        Certyfikaty dla użytkownika końcowego (EUC) (Formularz 1822 DLA)

IRONPLANET NIE PRZEPROWADZI SPRZEDAŻY WŁASNOŚCI ZLICZANEJ DO PRZEDMIOTÓW DEMIL KLASY F LUB Q BEZ ZATWIERDZONEGO CERTYFIKATU UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO. W przypadkach gdy CERTYFIKAT DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO (EUC) jest wymagany do zakończenia transakcji, własność nie zostanie wydana lub przekazana dopóki nie zostaną złożone wszystkie certyfikaty, a własność nie zostanie dopuszczona do wydania. Do tego wymogu nie przewiduje się możliwości zrobienia wyjątków lub zwolnienia. Dla niniejszej sprzedaży JEDYNYM ważnym zaakceptowanym formularzem jest formularz Form-1822 DLA, wydanie EUC dostępne online. W momencie ustalenia, że jesteście Państwo oferentem oferującym najwyższą stawkę, po dniu zamknięcia sprzedaży, odnoszą się do Państwa następujące terminy: Będziecie mieć Państwo siedem dni roboczych od dnia zakończenia sprzedaży w celu złożenia pełnego EUC. Jeśli EUC wymagać będzie wprowadzenia poprawek, otrzymacie Państwo dodatkowych pięć dni roboczych w celu dokonania poprawek i złożenia EUC, które może zostać przyjęte przez IronPlanet lub Biuro Dochodzeń Kryminalnych Biura Kontroli Bezpieczeństwa Handlu („TSC”) Agencji Zaopatrzenia Obronnego DLA, w zależności od tego, które z nich będzie rozpatrywać EUC. Oferty zwycięskie zostaną unieważnione w przypadku kupujący którzy nie złożyli poprawnego EUC (Formularz-1822 DLA) w ciągu 12 dni roboczych, a odszkodowanie umowne zostanie określone jako nie większe niż 25% zwycięskiej oferty lub trzydzieści dolarów (30$).

Wymóg poprawnego i czytelnego wypełnienia EUC jest Państwa obowiązkiem. Nie jesteśmy kontrolować czasu wymaganego na zatwierdzenie lub ostateczną decyzję na wydanie własności (pozytywną lub negatywną) dla osób wypełniających i składających EUC.

Potencjalnych Kupujących własność pochodzącą od Służby Rozporządzania Zasobami Agencji Zaopatrzenia Obronnego Stanów Zjednoczonych informuje się, że własność sprzedawana podlega zmianom Kodu Demil według przepisów Służby Rozporządzania Zasobami Agencji Zaopatrzenia lub Rządu Stanów Zjednoczonych. W przypadku gdy status Demil przedmiotu zmieni się z „F” na „Q”, wyrażacie Państwo zgodę na wypełnienie Forumlarza Form01822 DLA, gdy zostaniecie poinformowani o tej zmianie i gdy zostaniecie poproszeni o to przez Rząd Stanów Zjednoczonych. Kupujący informowani będą na piśmie z wskazaniem na daną sprzedaż/serię/przedmiot, a kopia Certyfikatu dla użytkownika końcowego zostanie wydana do wypełnienia. Jest to warunek sprzedaży.

Sprzedaż własności pochodzącej od Służby Rozporządzania Zasobami Agencji Zaopatrzenia Obronnego Stanów Zjednoczonych, na którą Biuro Kontorli Bezpieczeństwa Handlu TSC nie zatwierdziło dokumentów EUC zostanie anulowane przez IronPlanet, jest to w wyłącznej gestii IronPlanet, bez odszkodowania umownego ze strony Kupującego.

2.        WŁASNOŚĆ

2.1.     Usunięcie cech militarnych jako Warunek Sprzedaży Własności („DCS”).. Usunięcie cech militarnych jako Warunek Sprzedaży („DCS”) własności stanowią przedmioty, które muszą zostać poddane usunięciu cech militarnych zgodnie z odpowiednimi przepisami Departamentu Obrony zanim prawo do pozostałości własności może zostać przeniesione na Kupującego. Poinformujemy Państwa odnośnie procedur usuwania cech militarnych własności DCS oferowanej na sprzedaż na niniejszej stronie internetowej. Usunięcie cech militarnych zostanie przeprowadzone poprzez topienie, przebijanie, kruszenie, deformowanie lub innego rodzaju uszkodzenie własności celem pełnego zniszczenia jej przydatności militarnej. Zabrania się minimalizacji zniszczenia lub zmniejszania stopnia usunięcia cech militarnych za pomocą przyspawywania, pił lub jakichkolwiek innych narzędzi. Kupujący własność DCS podlegają obserwacji i weryfikacji przez Departament Obrony. Niewykonanie wymaganego usunięcia cech militarnych w okresie 30 dni od przekazania własności może skutkować skierowaniem Kupującego do Biura Dochodzeń Kryminalnych („DCIA”) Agencji Zaopatrzenia Obronnego („DLA”) lub innego urzędu wykonawczego, jak również zawieszeniem prawa składania ofert. Oświadczacie Państwo, że jedynie osoby ze Stanów Zjednoczonych (obywatele Stanów Zjednoczonych lub stali rezydenci) będą dokonywać lub mieć dostęp do procedur usuwania cech militarnych podanych do wiadomości przez IronPlanet.

2.2.     Zmiany Kodu Demil; Zwrot Własności Kontrolowanej.. W przypadku gdy Służby Rozporządzania Zasobami DLA zmienią Kod Demil lub określą, że przedmiot oferowany przez IronPlanet na sprzedaż nie może zostać sprzedany lub jego sprzedaż podlega ograniczeniom, IronPlanet ma prawo wycofać przedmiot ze sprzedaży lub nałożyć na sprzedaż dodatkowe ograniczenia w dowolnym momencie przez odbiorem przedmiotu przez Kupującego. Kupujący będzie ograniczony w dostępnych środkach naprawy krzywdy do zwrotu ceny zakupu lub anulowania kupna. Przedmioty sprzedane przez nas, których status Kodu Demil następnie zostanie zmieniony na kontrolowany przez Służby Rozporządzania Zasobami DLA lub Rząd Stanów Zjednoczonych muszą zostać zwrócone do najbliższego obiektu Służby Rozporządzania Zasobami DLA lub innego obiektu Rządu Stanów Zjednoczonych (jeśli nie pochodzą one z DLA), a cena kupna i wszelkie udokumentowane koszty transportu poniesione przez Państwa zostaną zwrócone. W przypadku jeśli przenieśliście Państwo własność na inną osobę, zgadzacie się Państwo podać jej imię i informacje kontaktowe Departamentowi Obrony lub innej federalnej agencji rządowej, której zlecono przeprowadzenie dochodzenia w sprawie przeniesienia własności lub odzyskania własności. Brak współpracy z Państwa strony w zakresie zwrotu tych przedmiotów, dostarczenia informacji kontaktowych osób na które zostało przeniesione prawo własności lub wypełnienia i złożenia Certyfikatów dla użytkownika końcowego w przypadku zmiany Kodu Demil może stanowić podstawę do zawieszenia państwa konta i zabronienia składania ofert w przyszłych aukcjach IronPlanet lub Rządu Stanów Zjednoczonych. Ponadto zastrzegamy prawo do zawieszenia Państwa udziału bez uprzedniego ostrzeżenia lub informacji.

W przypadku gdy prosi się Kupującego o zwrot własności, która później uznana jest przez Służby Rozporządzania Zasobami DLA lub Rząd Stanów Zjednoczonych za kontrolowaną, Kupujący przyjmuje, że wszelkie zaświadczenia dostarczone IronPlanet odnośnie tego, co zostało zwrócone, zostaną przekazane Rządowi i będą stanowić podstawę do określenia jakiegokolwiek należnego zwrotu kosztów na rzecz Kupującego. W przypadku fałszywych żądań zwrotu kosztów za własność, której Państwo nie zwrócili, Służby Rozporządzania Zasobami DLA lub Rząd Stanów Zjednoczonych, możecie Państwo zostać pociągnięci do odpowiedzialności zgodnie z Ustawą o Fałszywych Żądaniach, 18 Tytułu Kodeksu Stanów Zjednoczonych, Artykuł 287. W prośbie o zwrot własności otrzymacie Państwo informacje kontaktowe Fast Track Logistics, którzy będą odpowiedzialni za zwrot własności dla Rządu bez dodatkowych kosztów dla Kupującego.

Wyrażacie Państwo zgodę na współpracę ze Służbami Rozporządzania Zasobami DLA lub Rządem Stanów Zjednoczonych w zakresie odzyskania własności, która została Państwu sprzedana, a która w okresie późniejszym została uznana za kontrolowaną, oraz przyjmujecie Państwo do wiadomości, że w przypadku niewywiązania się z niej zostaniecie uznani przez Służby Rozporządzania Zasobami DLA lub Rząd Stanów Zjednoczonych za „nieokazujących współpracy” i możecie zostać pozbawieni dostępu do przyszłych aukcji, co leży w gestii Służby Rozporządzania Zasobami DLA lub Rządu Stanów Zjednoczonych.

2.3.     Niebezpieczne Elementy i Części Składowe. Pewne przedmioty mogą zawierać elementy, części części składowe lub składniki, które mogą być żrące, reaktywne, palne lub wykazywać inne niebezpieczne lub trujące właściwości. Niniejszym informuje się, że użytkowanie i ostateczna utylizacja wszelkich niebezpiecznych elementów i części składowych musi zostać dokonana zgodnie z wszelkimi prawami i przepisami miejscowymi, prawami i przepisami stanu lub międzynarodowymi prawami i przepisami w sposób bezpieczny dla społeczeństwa i środowiska.

Pewne części przedmiotów mogą zawierać pozostałości chemikaliów, pył azbestowy, produkty naftowe i substancje uszkadzające powłokę ozonową oraz inne niebezpieczeństwa. Przyjmujecie Państwo do wiadomości i zgadzacie się, że nie jesteśmy odpowiedzialni za dostarczenie dokumentacji lub zaświadczeń odnośnie określenia lub statusu tych substancji. Pewne części przedmiotów mają zaprojektowane cechy, które mogą być niebezpieczne, jeśli nie przestrzega się oznakowania ostrzegawczego.

3.        ODBIÓR PRZEDMIOTÓW

Przyjmujecie Państwo do wiadomości i wyrażacie zgodę aby Służby Rozporządzania Zasobami DLA zastrzegły prawo do wycofania jakiejkolwiek i całości przedmiotów oferowanych na sprzedaż do momentu ich odbioru. w przypadku takiego zdarzenia odpowiedzialność IronPlanet ograniczona jest do zwrotu ceny zakupu zestawu. IronPlanet nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie zobowiązania, przypadkowe i następcze uszkodzenia.

Jesteście Państwo odpowiedzialni za montaż, załadunek, zabezpieczenie i transport zakupionej własności, włączając w to koszta i ryzyko związane z jej odbiorem. Proszą pamiętać, że IronPlanet nie zajmuje się pakowaniem przedmiotów przed ich odbiorem. Kupujący muszą sami zorganizować firmę do pakowania i transportu, lub inne odpowiednie usługi.

Mimo że IronPlanet wskazuje, że własność musi zostać załadowana przez Kupującego, musicie Państwo zapewnić wszelki istotny sprzęt do przemieszczenia wyposażenia i właściwie przeszkolonych i certyfikowanych operatorów na potrzebę pracy na wspomnianym sprzęcie. Ponadto, musicie Państwo dostarczyć dowód satysfakcjonującego ogólnego ubezpieczenia odszkodowawczego oraz dowód ubezpieczenia pracowników od wypadków przy pracy. IronPlanet i Służby Rozporządzania Zasobami DLA muszą być wymienienia jako dodatkowe strony ubezpieczone na ubezpieczeniu ogólnym. Państwa pracownicy lub przedstawiciele są odpowiedzialni za zgodność ze wszelkimi przepisami środowiskowymi i BHP na szczeblu federalnym, stanu, miejscowym i obiektu (obiektu wojskowego, gdzie znajduje się sprzęt) podczas pracy ze sprzętem.

W przypadku gdy IronPlanet/Służby Rozporządzania Zasobami DLA wydłużą okres odbioru w celu zaspokojenia Państwa potrzeb, przyjmujecie Państwo do wiadomości i zgadzacie się, że wszelka odpowiedzialność prawna i ryzyko poniesienia uszczerbku nie spoczywa na IronPlanet lub Służbach Rozporządzania Zasobami DLA, lecz na Państwu.

Kupujący zaświadcza, że Kupujący posiada minimalne prawnie wymagane ubezpieczenie pracowników od wypadków przy pracy dla wszystkich pracowników świadczących usługi pracownicze dla Kupującego na terenie obiektu rządowego.

Jesteście Państwo odpowiedzialni za wszelkie uszkodzenia własności, włączając w to wycieki substancji niebezpiecznych, które mogą mieć miejsce podczas obioru. Brak uprzątnięcia wszelkich wycieków lub naprawienia szkód po Państwa lub Państwa przedstawicieli stronie może skutkować zabronieniem w uczestnictwie w przyszłych aukcjach IronPlanet oraz może zostać zgłoszone to odpowiednim władzom.

Wymagać się będzie od Państwa lub Państwa przedstawiciela potwierdzenia odbioru wszelkich materiałów przed odbiorem własności w obecności reprezentanta IronPlanet, poza przypadkami, gdy zostało to zatwierdzone przez upoważnionego agenta IronPlanet.

4.        PRZENIESIENIE TYTUŁU

4.1.     Czas Przeniesienia Tytułu Własności. Tytuł zostanie przeniesiony na Państwa w chwili odbioru całości zestawu z obiektu wojskowego poza przypadkami, gdy własność sprzedawana jest z wymogiem pozbawienia jej cech militarnych lub złomowania. Tytuł do własności wymagającego pozbawienia jej cech militarnych jako warunek sprzedaży (DCS), lub który wymaga jakiejkolwiek innej formy złomowania nie zostanie Państwu przekazany do chwili dokonania pozbawienia jej cech militarnych lub złomowania i przekazania na tego dowodów. W żadnym wypadku tytuł do własności nie zostanie przeniesiony na kupującego do chwili dokonania pełnej zapłaty na rzecz IronPlanet.

4.2.     Przeniesienie prawa własności do pojazdów. . Na życzenie IronPlanet dostarczy klientowi formularz SF97, po spełnieniu następujących warunków: Pojazd musi zostać sprzedany w trybie sprzedaży mienia „użytecznego”. Opłata manipulacyjna za KAŻDY wnioskowany formularz SF97, w zależności od miejsca zakupu pojazdu, wynosi 50 USD, 50 GBP lub 50 EUR. Klienci, którzy zakupili pojazdy znajdujące się na terenie Stanów Zjednoczonych i wnioskujący o wydanie świadectwa prawa własności lub duplikatu świadectwa prawa własności wydanego przez władze stanowe, zostaną obciążeni opłatą w wysokości 50 USD. Ponadto IronPlanet obciąży klienta opłatą za przygotowanie dokumentu w wysokości 100 USD za każde świadectwo prawa własności lub duplikat świadectwa prawa własności wydany przez władze stanowe.