Opłaty i podatki nabywcy

Opłaty i podatki nabywcy

Rejestracja
Rejestracja w serwisie IronPlanet i uczestnictwo w aukcjach są bezpłatne.

Opłata transakcyjna
Za każdy przedmiot wygrany na aukcji w serwisie IronPlanet Nabywca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty transakcyjnej. Wysokość tej opłaty, uzależniona od ceny zamknięcia aukcji, podana jest na stronie licytowanego przedmiotu w zakładce "Płatność".

Opłaty karne i za zwłokę
Jeżeli zwycięski oferent nie zakończy transakcji z dowolnej przyczyny, musi uiścić opłatę karną w wysokości zależnej od końcowej ceny sprzedaży towaru pomniejszoną o opłatę transakcyjną kupującego. Dodatkowo Kupujący zostanie obciążony opłatą za zwłokę odnośnie wszystkich zakupionych towarów, które nie zostaną opłacone w ciągu pięciu (5) dni roboczych od zawarcia Umowy zakupu. Opłaty karne i za zwłokę są opisane w poniższej tabeli.

Cena zamknięcia aukcji Kara umowna Opłata za zwłokę
(za dzień roboczy za przedmiot)
€2 000 lub mniej €500 €10
€2 001 - €10 000 25% €25
€10 001 - €20 000 25% €50
€25 001 - €50 000 25% €100
€50 001 - €100 000 25% €250
Powyżej €100 000 25% €250

Jeśli nabywca nie wywiąże się w umowy w stosunku do kilku przedmiotów sprzedawanych na jednej aukcji, ceny zamknięcia aukcji dla tych przedmiotów zostaną zsumowane w celu określenia należnej kary umownej.
Do momentu uiszczenia wszystkich opłat karnych i za zwłokę klient nie może brać udziału w aukcjach prowadzonych w naszej witrynie.

Podatki
Ceny wszystkich przedmiotów dostępnych w serwisie IronPlanet nie zawierają podatku VAT. Podatek VAT zostanie dodany do końcowej ceny sprzedaży i opłaty transakcyjnej za poszczególne przedmioty po zamknięciu aukcji ze zwycięską ofertą. Nabywcy są odpowiedzialni za wniesienie wszelkich należnych opłat skarbowych.

Opłata placowa
O ile nie podano inaczej na stronie internetowej z opisem sprzętu, Kupujący jest zobowiązany odebrać sprzęt z placu Sprzedającego nie później niż osiem (8) dni roboczych od zakończenia Aukcji, po przekroszeniu terminu odbioru Kupujący może zostać wezwany do uiszczenia Opłaty placowej, a w niektórych przypadkach ponieść koszty przetransportowania sprzętu do innej lokalizacji. Jeżeli Kupujący nie odebrał sprzętu z placu Sprzedającego w ciągu ośmiu (8) dni roboczych od zakończenia Aukcji, Kupujący będzie odpowiedzialny za bezpośrednie uiszczenie Sprzedającemu wszelkich opłat placowych, jeżeli zostaną one przez niego nałożone. Jeśli opłaty placowe zostaną nałożone przez Sprzedającego, standardowa opłata będzie wynosić 25 EURO za dzień, począwszy od 9 dnia po zakończeniu Aukcji danego sprzętu.

Opłata za przetransportowanie
Nieodebranie sprzętu z placu Sprzedającego w ciągu piętnastu (15) dni kalendarzowych od zakończenia Aukcji może spowodować przetransportowanie sprzętu do innej lokalizacji. W przypadku przetransportowania sprzętu wszystkie koszty związane z przeniesieniem i przechowywaniem będą musiały zostać uregulowane przed planowanym odbiorem. Dodatkowo, opłata za przetransportowanie w wysokości równej (i) 1% ceny sprzedaży lub (ii) 250 EURO będzie należna za każdą jednostkę przeniesioną do innej lokalizacji.